سرويسكار - نحوه محاسبه طلا
سرويسكار
تعمير لوازم خانگي و سرويس لوازم خانگي

 
تاريخ : جمعه بیست و چهارم شهریور ۱۳۸۵

1- براي بدست آوردن قيمت هر گرم طلا

قيمت هر مثقال طلاي 17 عيار تقسيم بر عدد 4.3318 مساوي است با قيمت هر گرم طلاي 18 عيار 750

 

2- براي بدست آوردن هر مثقال طلاي 17 عيار در بازار جهاني

قيمت هر اونس طلا ضرب در قيمت دلار تقسيم بر عدد 9.57 مساوي است با هر مثقال طلا

 

چگونگي خريدوفروش طلا
 

الله-

دوستان عزیزدرمرحله اول برای خریدوفروش طلا ابتدافرمولهای زیراکاملایاد گرفته ودر مرحله دوم مبادرت به خریدوفروش نمایید.


دوستان خوبم برای محاسبه قیت طلادرایران ازانس جهانی ازفرمولهای زیراستفاده نمایید.


1-یک انس طلا=31.103431گرم باعیار(999.9)که عیار(24)هم خوانده می شود.
 

2-یک مثقال طلا=4.608گرم میباشد.
 

3-مظنه طلا درایران(که برسرزبان هامیباشد) یعنی قیمت 4.608گرم طلای17عیاریا(705)
 

4-سكه تمام بهارآزادي (قدیمی وامامی )عيار(21.6)مي باشدياهمان عيار(900)كه عيار 22هم خوانده ميشودوزن هرسكه(8.133)گرم مي باشد.
 

5-سكه نيم بهار آزادي(وزن 4.0665گرم عيار900(
 

6-سكه ربع بهارآزادي(وزن2.03225عيار900 (

 

 

فرمول1-بدست آوردن مظنه طلای ایران ازطریق انس جهانی
 

قیمت یک انس طلا*قیمت یک دلار/9.5742=مظنه طلای ایران(قیمت4.608گرم طلای 17عیاریا(705)
 

مثال قیمت یک انس طلا 614.2دلار-قیمت یک دلار915تومان مظنه چقدرمیشود
614.2دلار*915تومان/9.5742=58698تومان(مظنه ایران)عیار17یا705.
 

فرمول2-بدست آوردن قیمت سکه تمام ازطریق انس جهانی.
 

قیمت یک انس طلا*قیمت یک دلار/4.24927=قیمت یک عددسکه تمام.
 

مثال:614.2دلار*915تومان/4.24927=132256تومان(قیمت یک عددسکه تمام بهار
برای بدست آوردن یک مثقال(4.608گرم)طلای18(750)عیاراز انس جهانی.
 

فرمول 3-قیمت یک انس طلا*قیمت یک دلار/8.999=قیمت یک مثقال(4.608گرم)طلای18(750)عیار.
 

مثال:642دلار*915تومان/8.999=65277تومان قیمت یک مثقال(4.608گرم)طلای18(750)عیاراز انس جهانی.
 

 

فرمول4-قیمت یک مثقال(4.608گرم)طلای 18(750)عیارکه درفرمول3بدستآورده ایم راتقسیم بر4.608کنیم=قیمت یک گرم طلای 18(750)عیار.
 

مثال:65277/4.608=14166تومان قیمت یک گرم طلای18(750)عیار.
 

فرمول5-دوستان دقت کنیدشماوقتی که به بازارطلازنگ میزنیدتاقیمت بگیریدقیمت مظنه رابه شمامی گویندیعنی قیمت(4.608گرم)طلای17(705)عیارراح ال اگرشمابخواهیدقیمت یک گرم طلاباهرعیاری رابدست آوریدازروی مظنه گرفته شده بدین طرق عمل نمایید.
 

مظنه17(705)/4.608/705*(هرعیاری)=قیمت یک گرم طلاباهرعیاری.
 

مثال:قیمت یک گرم طلاباعیار925ازروی مظنه61355تومان چقدرمیشود.
 

61355تومان/4.608/705*925=17470تومان قیمت یک گرم طلاباعیار925ازروی مظنه ایران.
 

 

 

 فرمول بسیارمهم 6-هنگام خریداول ازهمه خودتان بافرمول شماره1مظنه راازانس جهانی حساب کنیدبعد مظنه ایران راازچند مغازه دربازار بپرسیدوباقیمت مظنه خود مقایسه کنیدواختلاف تشخیص دهیدوبعدمبادرت به خریدنمایید.
 

مبلغ پولتان/مظنه روز*4.608*705/عیار(شمش یاآبشده)=مقدار(وزن)طلای خریدشده با پول موجود وعیارمشخص(شمش یاآبشده).
 

مثال:7000000تومان پولداریم( برای خرید) مظنه روز 61000تومان مغازه داربرای فروش طلای آبشده باعیار 935داردبا مبلغ فوق چند گرم طلای آبشده باعیار(935)روی مظنه61000تومان بایدبه ما بدهد.
 

7000000تومان/61000تومان*4.608*705/935=398.700گرم طلای آبشده با عیار935بایدبگیرید.

فرمول بسیارمهم 7- هنگام فروش هم اول ازهمه خودتان بافرمول شماره1مظنه راازانس جهانی حساب کنیدبعد مظنه ایران راازچند مغازه دربازار بپرسیدوباقیمت مظنه خود مقایسه کنیدواختلاف تشخیص دهیدوبعدمبادرت به فروش نمایید.
 

مقدار(وزن)طلایتان*مظنه روز/4.608/705*عیار(شمش یاآبشده)=مبلغ (پول)طلایتان که موقع فروش بایدبگیرید.
 

مثال:398.7گرم طلای آبشده باعیار(935)داریم مظنه روزهم 65000تومان موقع فروش چقدر پول ازمغازه داربگیریم.

398.700گرم*65000تومان/4.608/705*935=7458811تومان ازمغازه داربایدبگیرد

خرید انواع طلا:
 

1-خریدشمش مارکدار(سوییسی-امارتی)وزن یک گیلوگرم عیار(995)البته عیار(999.9)هم هست اما خیلی کم میتوان گفت بهترین نوع خریدچون1- روندبازار2-عیارش مشخص رویش حک شده درموقع فروش مشکلی پیدانمیکنددرمجموع مورد توجه نوسان گیران وبخاطر همین محاسن مثقالی500الی800تومان ازمظنه روز گرانترمیتوان خریدالبته موقع فروش هم میتوان مثقالی 300الی600تومان ازمظنه روز بالاترفروخت.
 

 

2-آبشده(شمش) تیزآبی- به طلای آبشده باعیاربالای (900)تیزآبی گفته میشودمعمولااین نوع طلا درموقع قالکاری یاگرفتن شکن طلابدست میایدرتبه دوم خریدرا میتوان به این نوع دادوقیمت هرمثقال300الی500تومان گرانترازمظنه روزمیباشد موقع فروش هم 200الی300تومان میتوان بالاترفروخت
 

3-آبشده معمولی-به طلای آبشده زیرعیار (900)آبشده معمولی گفته میشود که ازآب کردن طلاهای متفرقه(مصنوعات مستعمل یاشکسته که به دلایل مختلف عیارمشخص ندارند)بدست میاید قیمت این نوع با مظنه روز یکی میباشد یابه عبارت دیگر مظنه یعنی قیمت همین نوع طلا.
تذکربسیارمهم:موقع خریدطلا ازنوع (2و3)حتما فاکتورخرید با ذکرعیارطلا وشماره برگه ری گیری وشماره تلفن ری گیری بامهروامضاء فروشنده گرفته شودتادرموقع فروش به مشکل برنخورید.
 

4-خریدسکه عيار900(تمام بهارقدیم-امامی-نیم بهار-ربع بهار)درمورداین نوع خریدچون قیمت سکه باقیمت ذاتی طلای خود سکه درایران اختلافش بیش ازحد معمولی میباشدبایدخیلی دقت شود منظورنوسان گیری(ورودوخروج)بموقع چون روندقیمت هم به بازارجهانی وهم مناسبتهای ماایرانیان ربط دارددرضمن ازجای معتبرخریدنمایید.
 

البته سکه های دیگری هم مثل1- سکه مریمی عیار(995)با وزن 14گرم ووزنهای دیگر2-سکه توله هندی عیار(995)باوزن 11.600گرم وسکه انس با عیار24میتوان نام برد که دربازار خیلی کم وبرای خریدش هم اجرت بایدداد.
 

5-خریدطلای متفرقه(مستعمل-شکسته)درمورد این نوع خرید اصلا فکرش راهم نکنید درهر صورتی ضرر میکنید مگر اینکه خیلی وارد باشید که بایک نگاه عیار بفهمید.
 

 مطالب فوق فقط برای رضای خدامیباشدولاغیر.

________________


بارخدایاآبروی مرابتوانگری نگاهداروشخصیت مرابه تنگدستی ازبین مبرکه ازروزی خواران توروزی خواهم وازآفریده های بدکردارتومهربانی جویم-حضرت علی(ع)

در صف خرید بفروشید و در صف فروش بخرید و هیچگاه در صف جاری(چه خرید،چه فروش)نرويد.

ما زنده به آنيم، که آرام نگيريم ...

هيچ ثروتي چون عقل و هيچ ميراثي چون ادب و هيچ پشتيباني چون مشورت نخواهد بود علي عليه سلام

تبديل واحد ها :

يك اينچ = 2.54   سانتيمتر

يك متر = 1.093  يارد

يك فوت =  30.5 سانتيمتر

يك يارد =  0.914  متر

يك مايل =  1.609  كيلومتر

 

 

يك ليتر = 3.78  گالن آمريكايي

يك ليتر =  4.54  گالن امپريال

يك بشكه آمريكايي = 158.98  ليتر

 

يك اونس = 0.035   گرم

يك پوند = 453  گرم

يك كيلو = 2.2 پوند

يك تن = هزار كيلو گرم

يك خروار = 300 كيلو گرم

يك من = سه كيلو

يك سير = 75 گرم

يك چارك = ده سير

يك سير = 16 مثقال

يك مثقال = 4.68 گرم

 يك مثقال = 24 نخود

يك نخود =  0.19  گرم

يك نخود = چهار گندم

 برای محاسبه قیت طلادرایران ازانس جهانی ازفرمولهای زیراستفاده نمایید.
1-یک انس طلا=31.103431گرم باعیار(999.9)که عیار(24)هم خوانده می شود.
2-یک مثقال طلا=4.608گرم میباشد.
3-مظنه طلا درایران(که برسرزبان هامیباشد) یعنی قیمت 4.608گرم طلای17عیاریا(705)
4-سكه تمام بهارآزادي (قدیمی وامامی )عيار(21.6)مي باشدياهمان عيار(900)كه عيار 22هم خوانده ميشودوزن هرسكه(8.133)گرم مي باشد.
5-سكه نيم بهار آزادي(وزن 4.0665گرم عيار900(
6-سكه ربع بهارآزادي(وزن2.03225عيار900 (

فرمول1-بدست آوردن مظنه طلای ایران ازطریق انس جهانی
قیمت یک انس طلا*قیمت یک دلار/9.5742=مظنه طلای ایران(قیمت4.608گرم طلای 17عیاریا(705)
مثال قیمت یک انس طلا 614.2دلار-قیمت یک دلار915تومان مظنه چقدرمیشود
614.2دلار*915تومان/9.5742=58698تومان(مظنه ایران)عیار17یا705.
فرمول2-بدست آوردن قیمت سکه تمام ازطریق انس جهانی.
قیمت یک انس طلا*قیمت یک دلار/4.24927=قیمت یک عددسکه تمام.
مثال:614.2دلار*915تومان/4.24927=132256تومان(قیمت یک عددسکه تمام بهار
برای بدست آوردن یک مثقال(4.608گرم)طلای18(750)عیارازانس جهانی.
فرمول 3-قیمت یک انس طلا*قیمت یک دلار/8.999=قیمت یک مثقال(4.608گرم)طلای18(750)عیار.
مثال:642دلار*915تومان/8.999=65277تومان قیمت یک مثقال(4.608گرم)طلای18(750)عیارازانس جهانی.
فرمول4-قیمت یک مثقال(4.608گرم)طلای 18(750)عیارکه درفرمول3بدستآورده ایم راتقسیم بر4.608کنیم=قیمت یک گرم طلای 18(750)عیار.
مثال:65277/4.608=14166تومان قیمت یک گرم طلای18(750)عیار.
فرمول5-دوستان دقت کنیدشماوقتی که به بازارطلازنگ میزنیدتاقیمت بگیریدقیمت مظنه رابه شمامی گویندیعنی قیمت(4.608گرم)طلای17(705)عیارراحال اگرشمابخواهیدقیمت یک گرم طلاباهرعیاری رابدست آوریدازروی مظنه گرفته شده بدین طرق عمل نمایید.
مظنه17(705)/4.608/705*(هرعیاری)=قیمت یک گرم طلاباهرعیاری.
مثال:قیمت یک گرم طلاباعیار925ازروی مظنه61355تومان چقدرمیشود.
61355تومان/4.608/705*925=17470تومان قیمت یک گرم طلاباعیار925ازروی مظنه ایران.
فرمول بسیارمهم 6-هنگام خریداول ازهمه خودتان بافرمول شماره1مظنه راازانس جهانی حساب کنیدبعد مظنه ایران راازچند مغازه دربازار بپرسیدوباقیمت مظنه خود مقایسه کنیدواختلاف تشخیص دهیدوبعدمبادرت به خریدنمایید.
مبلغ پولتان/مظنه روز*4.608*705/عیار(شمش یاآبشده)=مقدار(وزن)طلای خریدشده با پول موجود وعیارمشخص(شمش یاآبشده).
مثال:7000000تومان پولداریم( برای خرید) مظنه روز 61000تومان مغازه داربرای فروش طلای آبشده باعیار 935داردبا مبلغ فوق چند گرم طلای آبشده باعیار(935)روی مظنه61000تومان بایدبه ما بدهد.
7000000تومان/61000تومان*4.608*705/935=398.700گرم طلای آبشده با عیار935بایدبگیرید.

 

فرمول بسیارمهم 7- هنگام فروش هم اول ازهمه خودتان بافرمول شماره1مظنه راازانس جهانی حساب کنیدبعد مظنه ایران راازچند مغازه دربازار بپرسیدوباقیمت مظنه خود مقایسه کنیدواختلاف تشخیص دهیدوبعدمبادرت به فروش نمایید.
مقدار(وزن)طلایتان*مظنه روز/4.608/705*عیار(شمش یاآبشده)=مبلغ (پول)طلایتان که موقع فروش بایدبگیرید.
مثال:398.7گرم طلای آبشده باعیار(935)داریم مظنه روزهم 65000تومان موقع فروش چقدر پول ازمغازه داربگیریم.

398.700گرم*65000تومان/4.608/705*935=7458811تومان ازمغازه داربایدبگیرد.1-خریدشمش مارکدار(سوییسی-امارتی)وزن یک گیلوگرم عیار(995)البته عیار(999.9)هم هست اما خیلی کم میتوان گفت بهترین نوع خریدچون1- روندبازار2-عیارش مشخص رویش حک شده درموقع فروش مشکلی پیدانمیکنددرمجموع مورد توجه نوسان گیران وبخاطر همین محاسن مثقالی500الی800تومان ازمظنه روز گرانترمیتوان خریدالبته موقع فروش هم میتوان مثقالی 300الی600تومان ازمظنه روز بالاترفروخت.
2-آبشده(شمش) تیزآبی- به طلای آبشده باعیاربالای (900)تیزآبی گفته میشودمعمولااین نوع طلا درموقع قالکاری یاگرفتن شکن طلابدست میایدرتبه دوم خریدرا میتوان به این نوع دادوقیمت هرمثقال300الی500تومان گرانترازمظنه روزمیباشد موقع فروش هم 200الی300تومان میتوان بالاترفروخت
3-آبشده معمولی-به طلای آبشده زیرعیار (900)آبشده معمولی گفته میشود که ازآب کردن طلاهای متفرقه(مصنوعات مستعمل یاشکسته که به دلایل مختلف عیارمشخص ندارند)بدست میاید قیمت این نوع با مظنه روز یکی میباشد یابه عبارت دیگر مظنه یعنی قیمت همین نوع طلا.
تذکربسیارمهم:موقع خریدطلا ازنوع (2و3)حتما فاکتورخرید با ذکرعیارطلا وشماره برگه ری گیری وشماره تلفن ری گیری بامهروامضاء فروشنده گرفته شودتادرموقع فروش به مشکل برنخورید.
4-خریدسکه عيار900(تمام بهارقدیم-امامی-نیم بهار-ربع بهار)درمورداین نوع خریدچون قیمت سکه باقیمت ذاتی طلای خود سکه درایران اختلافش بیش ازحد معمولی میباشدبایدخیلی دقت شود منظورنوسان گیری(ورودوخروج)بموقع چون روندقیمت هم به بازارجهانی وهم مناسبتهای ماایرانیان ربط دارددرضمن ازجای معتبرخریدنمایید.
البته سکه های دیگری هم مثل1- سکه مریمی عیار(995)با وزن 14گرم ووزنهای دیگر2-سکه توله هندی عیار(995)باوزن 11.600گرم وسکه انس با عیار24میتوان نام برد که دربازار خیلی کم وبرای خریدش هم اجرت بایدداد.
5-خریدطلای متفرقه(مستعمل-شکسته)درمورد این نوع خرید اصلا فکرش راهم نکنید درهر صورتی ضرر میکنید مگر اینکه خیلی وارد باشید که بایک نگاه عیار بفهمید.

برای خریدشمش بازاربزرگ زرگرها طبقات فوقانی پاسازفروردین –اردیبهشت-حکیم هاشمی وسبزمیدان حتمافاکتورگرفته شود.
بله ازبانک کار گشایی میتوانید مستقیما خریدنماییدوبصورت حراج میباشددربسته های100تایی
براي خريدسكه بانك كارگشايي ميدان محمديه(اعدام سابق)50متربطرف چهارراه گمرك
شمشها ی مارکدار (سوییسی-امارتی)1گیلوگرمی میباشد ولی هرمقدار بخواهید قیچی کرده وبه شمامیدهندقیمت خرید شمش مارکدار مثقالی 500الی800تومان گرانترمیباشد.
سکه مریمی دربازار کم وبرای خرید مثل سکه اجرت میگیرند.
قیمت شمش:فرض کنیدمظنه روز62000تومان اگرتقاضای خریدشمش مارکدار نمایید مظنه رابه شماحدودا62700تومان میگویندیعنی مثقالی 700تومان بالاتروبه این طریق محاسبه میشود.
62700تومان/4.608/705*995=19203تومان(یک گرم شمش مارکدارعیار995)
شمش بیضوی سویسی یک انس 6570000 ریال توجه نمایید(660دلار*916تومان=6045600ریال قیمت یک انس جهانی باعیار999.9)6570000ریال -6045600=مبلغ 524400ریال اجرت باید بدهید آیامیتوانید موقع فروش ای اجرت رابگیرید
شمش چهار گوش سویسی یک انس 6540000 ریال این مورد هم همانندبالا.

مقیاس‌ها

 

۱. هر ۱ کیلو گرم معادل ۱۰۰۰ گرم

 

 

۲. هر ۱ سیر معادل ۷۵ گرم

 

 

۳. هر ۱ مثقال معادل ۴.۷ گرم

 

 

۳. هر ۱ گالن معادل ۴ لیتر

 

 

۴. هر ۱ لیتر معادل ۴ فنجان اندازه گیری

 

 

۵. هر ۱ فنجان اندازه گیری معادل ۱۶ قاشق سوپ‌خوری

 

 

۶. هر ۱ قاشق سوپخوری معادل ۳ قاشق مربا خوری

 

 

۷. هر ۱ پانیت معادل ۲ فنجان اندازه گیری

 

 

۸. هر ۱ پاند معادل ۴۵۶ گرم

 

 

۹. هر ۱ اونس معادل ۲۸۳ گرم

 

 

۱۰. هر ۱ پاند معادل ۱۶ اونس

 

 

۱۱. درجه جوش آب ۱۰۰ درجه سانتی‌گراد یا ۲۱۲ فارنهایت

 

 

۱۲. درجه بدن ۳۷ درجه سانتی‌گراد یا ۹۸.۶ فارنهایت

 

 

۱۳. درجه انجماد صفر درجه سانتی‌گراد یا ۳۲ فارنهایت

 

 

۱۴. برای تبدیل درجه سانتی‌گراد به فارنهایت، درجه سانتی‌گراد را در نه پنجم ضرب می‌کنیم و با ۳۲ جمع می‌کنیم.

 

 

۱۵. برای تبدیل درجه فارنهایت به درجه سانتی‌گراد، ۳۲ را در پنج نهم ضرب نموده و فارنهایت را از آن کسر می‌کنیم.

 

 

 

یک مثقال ۴/۶ گرم
یک سیر ۱۶ مثقال = ۷۵ گرم
یک چارک ۱۰ سیر = ۱۶۰ مثقال = ۷۵۰ گرم
یک کیلو ۱۳ سیر و ۵ مثقال و ۸ نخود = ۱۰۰۰ گرم
یک من ۴۰ سیر = ۳ کیلوگرم
یک گرم ۱۰ دسی گرم = ۱۰۰ سانتی‌گرم = ۱۰۰ میلی‌گرم
یک کیلوگرم ۰۶۱/۰ پودر روسی
یک ری ۴ من تبریز = ۱۲ کیلوگرم
یک خروار ۱۰۰ من تبریز = ۱۲ کیلوگرم
یک نخود ۱۹۳۵/۰ گرم
یک پاوند ۴۵۳/۰ گرم
یک من تبریز ۶۴۰ مثقال
یک اونس ۳۵۰/۲۸ گرم

    1یک انس طلا 31.10343 = گرم باعیار (999.9) که عیار (24) هم خوانده می شود.
    2یک مثقال طلا4.608 = گرم میباشد.
    3مظنه طلا درایران (که برسرزبان هامیباشد) یعنی قیمت 4.608گرم طلای17 عیار یا (705)
    4سكه تمام بهارآزادي (قدیمی وامامی) عيار (21.6) مي باشديا همان عيار (900) كه عيار 22 هم خوانده ميشود وزن هرسكه (8.133) گرم مي باشد.
    5سكه نيم بهار آزادي (وزن 4.0665گرم عيار900 (
    6سكه ربع بهارآزادي (وزن2.03225 گرم عيار900 (

فرمول1-   بدست آوردن مظنه طلای ایران ازطریق انس جهانی
قیمت یک انس طلا * قیمت یک دلار/9.5742 = مظنه طلای ایران (قیمت4.608گرم طلای 17 عیار یا (705)
مثال: قیمت یک انس طلا 614.2دلار- قیمت یک دلار915 تومان مظنه چقدرمیشود
614.2 دلار*915 تومان/9.5742 = 58698 تومان (مظنه ایران) عیار17یا705.


فرمول2-   بدست آوردن قیمت سکه تمام ازطریق انس جهانی.
قیمت یک انس طلا * قیمت یک دلار/4.24927 = قیمت یک عددسکه تمام.
مثال: 614.2دلار*915 تومان/4.24927 = 132256 تومان(قیمت یک عددسکه تمام بهار)
برای بدست آوردن یک مثقال (4.608گرم) طلای18(750)عیاراز انس جهانی.
فرمول 3-قیمت یک انس طلا * قیمت یک دلار/8.999 = قیمت یک مثقال (4.608 گرم )طلای18 (750) عیار.
مثال:642دلار* 915  تومان/8.999=65277  تومان قیمت یک مثقال(4.608گرم)طلای18(750)عیاراز انس جهانی.
فرمول4- قیمت یک مثقال(4.608گرم)طلای 18(750)عیارکه درفرمول3 بدست آورده ایم را تقسیم بر4.608کنیم = قیمت یک گرم طلای 18(750)عیار.
مثال:65277/4.608=14166تومان قیمت یک گرم طلای18(750)عیار.
فرمول5- دوستان دقت کنید شما وقتی که به بازارطلا زنگ میزنیدتا قیمت بگیریدقیمت مظنه را به شما می گویند یعنی قیمت(4.608گرم)طلای17(705)عیار را حال اگرشما بخواهید قیمت یک گرم طلا با هرعیاری را بدست آورید از روی مظنه گرفته شده بدین طرق عمل نمایید.
مظنه17(705)/4.608/705*(هرعیاری) =قیمت یک گرم طلا با هرعیاری.
مثال: قیمت یک گرم طلا با عیار925 ازروی مظنه61355 تومان چقدرمیشود.

 61355 تومان/4.608/705*925 = 17470 تومان قیمت یک گرم طلا با عیار925 ازروی مظنه ایران.
فرمول بسیارمهم 6-هنگام خرید اول ازهمه خودتان با فرمول شماره1 مظنه را از انس جهانی حساب کنید بعد مظنه ایران را ازچند مغازه دربازار بپرسید و با قیمت مظنه خود مقایسه کنید و اختلاف تشخیص دهید و بعد مبادرت به خرید نمایید.
مبلغ پولتان/مظنه روز*4.608*705/عیار(شمش یاآبشده) = مقدار (وزن) طلای خرید شده با پول موجود و عیارمشخص(شمش یاآبشده).
 

مثال:7000000 تومان پولداریم ( برای خرید) مظنه روز 61000تومان مغازه داربرای فروش طلای آبشده با عیار 935 دارد با مبلغ فوق چند گرم طلای آبشده باعیار (935) روی مظنه 61000 تومان باید به ما بدهد.
7000000 تومان/61000 تومان * 4.608 * 705/935 = 398.700 گرم طلای آبشده با عیار935 بایدبگیرید.
 

فرمول بسیارمهم 7- هنگام فروش هم اول ازهمه خودتان با فرمول شماره1 مظنه را ازانس جهانی حساب کنید بعد مظنه ایران را ازچند مغازه دربازار بپرسید و با قیمت مظنه خود مقایسه کنید و اختلاف تشخیص دهید و بعد مبادرت به فروش نمایید.
مقدار(وزن) طلایتان*مظنه روز/4.608/705*عیار(شمش یاآبشده) = مبلغ (پول) طلایتان که موقع فروش باید بگیرید.

 

مثال:398.7 گرم طلای آبشده با عیار(935) داریم مظنه روز هم 65000 تومان موقع فروش چقدر پول ازمغازه دار بگیریم.

398.700گرم*65000 تومان/4.608/705*935 =7458811 تومان ازمغازه دار باید بگیرد.

* توصيه براي زندگي بهتر: 1- بيائيد گناه نكنيم زيرا هرچه كم گناهتر = زندگي بالذت تر و بدون درد سر تر = پس پيش به سوي موفقيت و خدا با گناه نكردن    2-  در باطن بهتر از ظاهرت باش    3- خوش خلق باش     4-  آنچه فايده ندارد ترك كن و انجام نده     5- و بدان از دنيا آن براي تو ميماند كه به كار آخرتت آيد پس فريب مال دنيا را نخور و دنبال پول كثيف و مال حرام نرو و به همه خوبي كن    6- تا ميتواني كار كن تا محتاج هيچ كس نشويارسال توسط

پیج رنک

آرایش

طراحی سایت